Katekorier: Bjørnespray

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern.

Obligatorisk med bjørnespray er foreslått på Stortinget. Verden er full av overraskelser. For håndtering av uønskede isbjørn møter svinger det fra Sysselmesterens bjørnespray-forbud fra 2012 til forslag om bjørnespray-påbud på stortinget i 2024.

Det er gledelig at våre folkevalgte setter seg inn i viktige problemstillinger. Forslaget om at det skal være obligatorisk med bjørnespray ble nedstemt i 2024. Det er mange eksempler på at viktige avgjørelser må tas opp og diskuteres flere ganger før de blir innført. Forslaget er derfor et virkelig et gledelig steg i riktig retning. Forskerne er enige om at 93% av tilfellene av skade på mennesker og felling av isbjørn kunne vært forhindret dersom det ble tillatt å bruke andre verktøy enn storviltrifle til å løse uønskede situasjoner med isbjørn.

.

Kunnskap, forskning, statistikk og praktisk erfaring med bjørnespray begrunner at det bør være obligatorisk med bjørnespray


Vi ser fram mot neste gang kunnskap, forskning, praktisk erfaring og resultater fra mer enn 38 år [ 1986 til 2024 ] med bjørnespray blir presentert for våre folkevalgte på stortinget. Vi vet at det er tre verktøy som fungerer ved uønskede situasjoner mellom mennesker og isbjørn. Det er:

  • Elektrisk gjerde
  • Bjørnespray
  • Storviltrifle

Storviltrifle er oftest det minst egnede verktøyet i verktøykassen


Storviltrifle hører med i verktøykassen for håndtering av uønskede bjørnemøter, men er i de fleste situasjoner et uegnet verktøy. Det viser en rekke forskningsrapporter, praktisk erfaring og statistikk gjennom mer enn 38 år [ 1986 til 2024 ]. Følgelig bør det være obligatorisk med bjørnespray

Obligatorisk med bjørnespray på øygruppen


Forslag nr. 2 fra Haltbrekken, Lars på vegne av Sosialistisk Venstreparti


«Stortinget ber regjeringen utrede, med tanke på innføring av en rett til, og mulig påbud om, å ta med såkalt bjørnespray (pepperspray) som forsvarsmiddel mot isbjørnangrep på Svalbard ved enhver teltekspedisjon eller opphold i hytter eller fangststasjoner utenfor bebodde områders umiddelbare nærhet.»

I høringsuttalelsene skriver «anonym»:


«Hvis man vil virkelig beskytte isbjørn og unngå at flere blir unødvendig skutt eller skadet, bør det fastsettes at rifle ikke skal brukes som skremmemiddel, i hvert fall ikke uten å ha prøvd signalskudd o.l. først. Det burde også åpnes for bruk av bjørnespray som kunne vært den beste løsning når en isbjørn kommer i en telt eller hytte.»

Naturlig at det obligatorisk med bjørnespray

Øygruppen Svalbard med den største øya Spitsbergen er mer eller mindre en eneste stor nasjonalpark. Så godt som hele området er vernet på en eller flere måter. I USA og Canada er det obligatorisk med bjørnespray i vernede områder med bestander av isbjørn. Enten som et vilkår for å få tillatelse til å besøke det vernede området eller som en sterk anbefaling. Isbjørnen er en stor klima-taper. Når forskerne forteller oss at 93% av alle skader på mennesker og drap av isbjørn på øygruppen kunne vært unngått. Da er det naturlig å gjøre det obligatorisk med bjørnespray.

Mer om endringer i svalbardmiljøloven

Ny isbjørnlov på Svalbard vedtatt

Løse forslag til saken: Prop. 47 L (2023-2024), Innst. 281 L (2023-2024), Lovvedtak 65 (2023-2024)

Prop. 47 L (2023–2024)

Endringer i svalbardmiljøloven (beskyttelse av sjøfugl og isbjørn, overtredelsesgebyr, opprydding m.m.)

Skriftlig innspill fra Anonym

Lars Haltbrekken

Sysselmesterens forbud mot bjørnespray

Bjørnespray er i bruk på fastlandsnorge siden 1986. Bjørnespray brukes av alle dyrehager med store rovdyr. Bjørnespray brukes av alle yrkesgrupper som har omgang med viltlevende bjørner som en del av jobben. Eksempler er politiet i Finnmark, Statens Naturoppsyn, bjørneforskere, kommunale skadefellingslag som feller bjørn, organisasjoner på fylkesnivå som arbeider med skadebegrensning på beitedyr som blir skadet av bjørn, fotografer, journalister, forfattere og filmskapere. Sysselmesteren på Svalbard innførte i 2012 et forbud på Svalbard mot bjørnespray. Norsk Polarinstitutt anbefaler bruk av bjørnespray på Svalbard. Det framstår som merkelig at Sysselmannen går i mot rådene og anbefalingene fra egne fagfolk. Nedenfor er teksten. Last ned dokumentet på PDF linken under.

5.2 Pepperspray/bjørnespray/pepperkuler

Bruk av bjørnespray og pepperkuler til bruk som beskyttelse mot isbjørnangrep på Svalbard er ikke tillatt. Våpenforskrifta § 3-6 første ledd nr. 2 forbyr erverv, besittelse, tilvirkning og omsetning samt innførsel av pepperspray. Eventuelle søknader om løyve etter våpenforskrifta
§ 5-10 vil ikke bli innvilget til dette formål.

Les mer om forbudet her

Om bjørnespray på Wikipédia

Wikipédia: Liste over land i Europa som har fritt salg av bjørnespray

Nyeste innlegg

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer