Katekorier: Forskning

Rapport: Slik kan ville dyr og mennesker leve i fred

Menneske-vilt-konflikt oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres.

Rapporten «Guidelines on human-wildlife conflictand coexistence» er på 243 sider og ble utgitt den 28. mars 2023 og handler om viltkonflikter

Viltkonflikter er et global utfordring som omfatter et stort antall dyrearter. I denne rapporten får du innblikk i mange av dem. Viltkonflikter er et stort problem i mange land. I denne rapporten får du innblikk i omfanget og forskjellige løsninger som benyttes på globalt nivå.

ISBN: 978-2-8317-2234-4 (PDF)

Trussel mot bevaring av biologisk mangfold

Konflikt mellom mennesker og dyreliv er en av de mest presserende truslene mot bevaring av biologisk mangfold og oppnåelse av bærekraftig utvikling. Viltkonflikter truer den sunne sameksistensen mellom mennesker og dyreliv og undergraver bevaringsarbeidet. Samarbeid på tvers av fagområder og sektorer er nødvendig i dette for å håndtere viltkonflikter mellom mennesker og dyreliv over hele verden.

Hva slags viltkonflikter er det snakk om?

Menneske-viltkonflikter oppstår når dyr utgjør en direkte og tilbakevendende trussel mot levebrødet eller sikkerheten til mennesker, noe som fører til forfølgelse av den arten og konflikt om hva som bør gjøres.

Viltkonflikter truer den sunne sameksistensen mellom mennesker og dyreliv og undergraver bevaringsarbeidet. Samarbeid på tvers av disipliner og sektorer er nødvendig i dette for å håndtere konflikter mellom mennesker og dyreliv over hele verden.

Hvem er dette som arbeider med viltkonflikter?

IUCN SSC Human-Wildlife Conflict & Coexistence Specialist Group er en global rådgivende gruppe av eksperter fra en rekke fag som arbeider med tverrfaglige tilnærminger til bevaring av dyreliv.

Ettersom viltkonflikter mellom mennesker og dyreliv blir hyppigere, alvorligere og utbredt over hele verden, er de notorisk utfordrende å løse, og mange forsøk på å løse disse konfliktene sliter med å gjøre fremskritt. Disse retningslinjene gir en viktig veiledning for å forstå og løse konflikter mellom mennesker og dyreliv. Retningslinjene tar sikte på å gi grunnlag og prinsipper for god praksis, med klare, praktiske veiledninger for hvordan man best kan håndtere konflikter og muliggjøre sameksistens med dyrelivet. De er utviklet for bruk av naturvernutøvere, samfunnsledere, beslutningstakere, forskere, myndighetspersoner og andre. Med fokus på tilnærminger og verktøy for analyse og beslutningstaking, er de ikke begrenset til noen spesiell art eller region i verden.
IUCN SSC Human-Wildlife Conflict & Coexistence Specialist Group er en global rådgivende gruppe av eksperter fra en rekke fag som jobber med tverrfaglige tilnærminger til bevaring av dyreliv med nettsted her:

https://www.hwctf.org/

Norsk medarbeider

Norsk medarbeider Prof John D. C. Linnell er Seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning og professor ved Høgskolen i Innlandet.

Prof John D. C. Linnell bruker tverrfaglige tilnærminger for å studere de komplekse relasjonene mellom mennesker og dyreliv. Disse inkluderer viltkonflikter mellom mennesker og dyreliv, dyrelivets evne til å tilpasse seg menneskedominerte landskap, bærekraftig høsting av dyrelivsbestander og menneskelige holdninger til dyrelivet og dets forvaltning. Hovedmålet er å identifisere de økologiske og samfunnsmessige forutsetningene for sameksistens mellom mennesker og dyreliv.

NINA

Researchgate

Current Research Information System in Norway

Opprettet i 1948

IUCN ble opprettet i 1948 og er nå verdens største og mest mangfoldige miljønettverk, som utnytter kunnskapen, ressursene og rekkevidden til mer enn 1400 medlemsorganisasjoner og rundt 15.000 eksperter. Det er en ledende leverandør av bevaringsdata, vurderinger og analyser. Dens brede medlemskap gjør det mulig for IUCN å fylle rollen som inkubator og pålitelig arkiv med beste praksis, verktøy og internasjonale standarder.
IUCN gir et nøytralt rom der ulike interessenter inkludert regjeringer, frivillige organisasjoner, forskere, bedrifter, lokalsamfunn, urfolksorganisasjoner og andre kan jobbe sammen for å finne og implementere løsninger på miljøutfordringer og oppnå bærekraftig utvikling.
Ved å samarbeide med mange partnere og støttespillere, implementerer IUCN en stor og mangfoldig portefølje av bevaringsprosjekter over hele verden. Ved å kombinere den nyeste vitenskapen med tradisjonell kunnskap om lokalsamfunn, jobber disse prosjektene for å reversere tap av habitat, gjenopprette økosystemer og forbedre folks velvære og forhindre viltkonflikter.
IUCN er en medlemsunion som er unikt sammensatt av både regjerings- og sivilsamfunnsorganisasjoner.
Det gir offentlige, private og ikke-statlige organisasjoner kunnskap og verktøy som gjør at menneskelig fremgang, økonomisk utvikling og naturvern kan finne sted sammen.

Finanisering

 • Utenriksdepartementet, Danmark
 • Utenriksdepartementet, Finland
 • Frankrikes regjering og det franske utviklingsbyrået (AFD)
 • Miljødepartementet, Korea
 • Ministeriet for miljø, klima og bærekraftig utvikling, Luxembourg
 • Etat for utviklingssamarbeid – Norad – i Norge
 • Det svenske byrået for internasjonalt utviklingssamarbeid (Sida)
 • Det sveitsiske byrået for utvikling og samarbeid (SDC) og
 • USAs utenriksdepartement.
 • Publikasjonen er gjort mulig gjennom finansiering fra
 • Elephant Family og Luc Hoffmann Institute.

Nyeste innlegg

Forslag på Stortinget om obligatorisk med bjørnespray på Svalbard

Obligatorisk med bjørnspray på Svalbard diskutert på Stortinget i forbindelse med ny lov som skal gi isbjørnen bedre beskyttelse og vern. Les mer

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk

Liste over land i Europa med fritt salg av bjørnespray over disk Les mer

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store kjøttetere? En systematisk oversikt

Hvor effektive er tiltak for å redusere angrep på mennesker fra store rovdyr? Les mer

Isbjørn skremmes med kraftig rødt lys som beveger seg eller blinker

Rødt lys fra signalpistol skremmer mange isbjørner men ikke alle. En del blir skremt en stund, men kommer så tilbake. Les mer

93% av isbjørnfellingene og skade på mennesker på Svalbard kunne vært unngått med bjørnespray

Isbjørnefelling er unødvendig konkluderer de fremste isbjørnforskerne i Norge. Les mer

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring

Erfaringer og kunnskap om isbjørnsikring på Svalbard og hjelpemidler som kan redusere konfliktnivået. Rapporten: Polar bear – human conflicts in Svalbard (CONBEAR) ble publisert i 2021. Rapporten på 57 sider er laget av: UNIS Norsk Polarinstitutt Miljødirektoratet Sysselmesteren på Svalbard Les rapporten her De glemte å løfte blikket Det er samme isbjørnen i Russland, Grønland, Canada og Alaska. På flere av disse stedene er isbjørnutfordringene større en på Svalbard. Videre har andre land laget forskningsrapporter, testet utstyr, skaffet seg erfaringer og løst utfordringer kanskje mange tiår før CONBEAR ble et tema på Svalbard. Eksempelvis er det utviklet elektriske gjerder som veier mindre enn kiloen og som er ypperlige til å beskytte et telt eller en kajakk på barmark. Forskningsrapporter fra USA viser at slike gjerder gir nesten total beskyttelse mot bjørn. Bygge videre på arbeidet til andre Et stort antall forskere har gjennom mange tiår produsert utmerket forskning som kan… Les mer